На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - I у 2015. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС……

преузмите Оглас...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јануарском року 2015. године …

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...

Oдлука о акредитацији...

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

Допис Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарске коморе Србије, Коморе биохемичара, Фармацеутске коморе Србије и Стоматолошке коморе Србије упућен Министарству здравља 13.03.2015..  

опширније...

Примедбе на радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa упућенe од стране Савеза удружења здравствених радника Србије, Министарству здравља – Радној групи за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa  

опширније...

Интервју директорке Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије за Гласник Лекарске коморе Србије  

опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - струковним медицинским сестрама и медицинским сестрама и здравственим техничарима који су завршили основне академске студије здравствене струке... 

опширније...

Обавеставамо чланове КМСЗТС да је Комора, дана 13.2.2015.године, упутила Министарству здравља РС и то асс. др Златибору Лончару, министру и др Татјани Рајовић, помоћнику министра захтев за добијање стручног мишљења да ли су испуњени законски услови за издавање лиценце здравственим радницима са стеченом дипломом студија првог степена- основних струковних и основних академских студија. Напомињемо да је дана 18.2.2015.г., овај захтев уручен лично, у просторијама Министарства здравља РС, и проф. др Драгани Јовановић, саветници министра…

Допис асс. др Златибору Лончару, министру

Допис др Татјани Рајовић, помоћнику министраПредставници Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарске коморе Србије, Фармацеутске коморе Србије, Стоматолошке коморе Србије и Коморе биохемичара Србије су у име 140.000 здравствених радника Србије након састанака одржаних 03.02.2015. и 06.02.2015. год упутили Допис Министарству здравља Републике Србије …

опширније...

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе и Одлуке Одбора ФУП КМСЗТС дел.бр. 96/2015 од 23.01.2015.г. о плану расписивања јавних огласа у 2015.години за доделу средстава Фонда намењених формалном образовању чланова Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС I-2015.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину…


преузмите оглас...

Ургенција за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, која је од стране КМСЗТС упућена Министарству здравља Републике Србије 16.12.2014. године…

 

опширније...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - IV у 2014. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

преузмите ОГЛАС...

Захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да лицима која су завршила Вишу педагошку школу за економику и домаћинство са звањем виши нутрициониста- дијететичар омогући дошколавање ради стицања звања здравствене струке а на основу ког би се наведеним лицима дало право уписа у Именик чланова КМСЗТС, као и право на издавање лиценце од стране КМСЗТС …

преузмите Допис...

Предлог за измену и допуну Првилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) који је урађен од стране свих Комора здравствених радника које су основане на основу Закона о коморама здравствених радника и који је прослеђен надлежној служби Министарства здравља на разматрање и одлучивање. …

опширније... 

Молба Министарству здравља Србије- Сектору за организацију здравствене службе за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл .гл .РС"бр.43/2006, 112/2009 ,50/2010, 79/2011 ,10/2012 - др.правилник,119/2012-др.правилник и 22/2012) опширније...


Предлог измена и допуна  Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим  облицима здравствене службе... преузмите... 30.07.2014. године у сали градске општине Нови Београд одржана конститутивна седница Скупштине КМСЗТС. Верификовани су мандати 187 делегата Скупштине из шест огранака КМСЗТС у складу са чланом 23., став 3. и чланом 92. Статута КМСЗТС и одлуком Скупштине КМСЗТС дел. бр.1254/2014-1 од 10.06.2014. године. Из огранка Београд изабрано је 52 делегата, из огранка Војводина 43, из огранка Ниш 32, из огранка Крагујевац 30, из огранка Ужице 21 и из огранка Косово и Метохија 9 делегата Скупштине КМСЗТС. На конститутивној седници Скупштине изабрана је Комисија за избор и именовање. …

 

опширније...

Допис Владе Републике Србије- Генералног секретаријата,  упућен КМСЗТС  

опширније...

Допис Владе Републике Србије- Канцеларије за помоћ и обнову поплављних подручја упућен КМСЗТС  

опширније...

Саопштење за јавност КМСЗТС поводом узнемиравајућих текстова и изјава представника удружења стерилизације (СУСИД) објављених у медијима.... 

опширније...

погледајте САОПШТЕЊЕ...

Одлука о пребацивању финансијских средстава са рачуна КМСЗТС на рачун Владе РС, на име помоћи настрадалима у поплавама на територији Републике Србије .... 

опширније...

Закључци и препоруке са TAIEX Радионице за хармонизацију система образовања за медицинске сестре и бабице у Србији ... ... 

опширније...

Писмо директора Републичког фонда за здравствено осигурање Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије.... 

опширније...


office@kmszts.org.rs
ул. Пилота Михајла Петровића 5а, 11000 Београд
тел/факс: 011/3562107
011/3562108
Стандарди ЕУ
за професије мед 
сестара и бабица


кратке вести

Одбор ФУП КМСЗТС расписао  ЈАВНИ ОГЛАС I-2015.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину...

До сада на сајту

Тренутно на сајту

Имамо 27 гостију на мрежи