Ургенција за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, која је од стране КМСЗТС упућена Министарству здравља Републике Србије 16.12.2014. године…

 

опширније...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - ИВ у 2014. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

преузмите ОГЛАС...

Захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да лицима која су завршила Вишу педагошку школу за економику и домаћинство са звањем виши нутрициониста- дијететичар омогући дошколавање ради стицања звања здравствене струке а на основу ког би се наведеним лицима дало право уписа у Именик чланова КМСЗТС, као и право на издавање лиценце од стране КМСЗТС …

преузмите Допис...

Предлог за измену и допуну Првилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010) који је урађен од стране свих Комора здравствених радника које су основане на основу Закона о коморама здравствених радника и који је прослеђен надлежној служби Министарства здравља на разматрање и одлучивање. …

опширније... 

Молба Министарству здравља Србије- Сектору за организацију здравствене службе за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл .гл .РС"бр.43/2006, 112/2009 ,50/2010, 79/2011 ,10/2012 - др.правилник,119/2012-др.правилник и 22/2012) опширније...


Предлог измена и допуна  Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим  облицима здравствене службе... преузмите... На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у октобарском року 2014. године …

Преузмите Одлуку Здравственог савета...

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС III-2014.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину……


преузмите ОГЛАС

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС II -2014.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-аКМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину…


преузмите оглас...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС III у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС …

 

преузмите оглас...

Одговор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на позив и иницијативу Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије за формирање Коморе медицинских сестара и бабица Србије  

опширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22. 12. 2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у јулском року 2014. године …

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

30.07.2014. године у сали градске општине Нови Београд одржана конститутивна седница Скупштине КМСЗТС. Верификовани су мандати 187 делегата Скупштине из шест огранака КМСЗТС у складу са чланом 23., став 3. и чланом 92. Статута КМСЗТС и одлуком Скупштине КМСЗТС дел. бр.1254/2014-1 од 10.06.2014. године. Из огранка Београд изабрано је 52 делегата, из огранка Војводина 43, из огранка Ниш 32, из огранка Крагујевац 30, из огранка Ужице 21 и из огранка Косово и Метохија 9 делегата Скупштине КМСЗТС. На конститутивној седници Скупштине изабрана је Комисија за избор и именовање. …

 

опширније...


Обавештење за чланове КМСЗТС о седиштима бирачких места на којима се понављају избори дана 27.7.2014.г.  

опширније...

Rешење о именовању Бирачког одбора на БМ 75, у ИЈ 19-Нишавски округ који ће спроводити поновљене изборе на том БМ, дана 27.7.2014.г.  

опширније...

Извештај ЦеСИД-а о посматрању избора за делегате Скупштине КМСЗТС  

опширније...

На основу члана 80. , ст.2 тачка 14 , ЦИК КМСЗТС је на седници одржаној дана 22.07.2014. године утврдио резултате гласања на изборима одржаним дана 13.07.2014. године  

опширније...

Обавештење посматрачима којима је одлуком ЦИК-а КМСЗТС дел.бр.1102/2014 од 04.07.2014. год одобрено праћење рада Бирачких одбора на бирачким местима бр.38,39,40,75,92,93 и 95  

опширније...

Обавештење члановима КМСЗТС о понављању избора за чланове Скупштине КМСЗТС на седам бирачких места , дана 27.јула 2014. год..  

опширније...

Одлука Централне изборне комисије о понављању избора за чланове Скупштине КМСЗТС на седам бирачких места , дана 27.јула 2014. год  

опширније...

Одлука о измени одлуке ЦИК КМСЅТС , дел бр412/2014, од 20.06.2014. године о одређивању бирачких места по Изборним јединицама и адреса Бирачких места  

опширније...

Обавештење o организовању обуке посматрача рада Бирачких одбора  

опширније...

Обавештење стручним асоцијацијама у вези израде и начина доставе ИД Картица за посматраче рада Бирачких одбора ...  

опширније...

Листа посматрача за праћење рада Бирачких одбора  

опширније...

Допис Владе Републике Србије- Гернералног секретаријата,  упућен КМСЗТС  

опширније...

Допис Владе Републике Србије- Канцеларије за помоћ и обнову поплављних подручја упућен КМСЗТС  

опширније...

Обавештење ЦИК о извршеним исправкама у Збирној листи кандидата  

преузмите листу...

опширније...

Одлука о измени одлуке ЦИК КМСЅТС , дел бр412/2014, од 20.06.2014. године о одређивању бирачких места по Изборним јединицама и адреса Бирачких места  


опширније...

Одлука о именовању чланова Бирачких одбора  

опширније...

Правилник о раду бирачких одбора за спровођење избора за чланова Скупштине КМСЗТС расписаних за 13.07.2014. године 

опширније...

Решење о проглашењу укупног броја бирача који учествују на изборима расписаних за 13.7.2014. године 

опширније...

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ- објављена 05.07.2014. год у 12:40. 

преузмите листу...

Свим колегиницама и колегама, члановима наше Коморе медицнских сестара и здраствених техничара Србије , честитамо Славу Видовдан. ... Одлука о одређивању бирачких места по изборним јединицама... 

опширније...

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2012. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 19.маја 2014. године…

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

Обавештење члановима Коморе о промени радног времена у току избора 2014. год...  

опширније...

Одлука о броју делегата за нови сазив Скупштине КМСЗТС... 

опширније...

Пословник о раду Централне изборне комисије КМСЗТС... 

опширније...

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за члана Скупштине КМСЗТС, расписаних за 13.07.2014. године... 

опширније...

Одлука о расписивању избора за чланове нове Скупштине КМСЗТС ... 

опширније...

Одлука о образовању Централне изборне комисије.... 

опширније...

Одлука о пребацивању финансијских средстава са рачуна КМСЗТС на рачун Владе РС, на име помоћи настрадалима у поплавама на територији Републике Србије .... 

опширније...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2014. години,донете на седници Одбора Фонда дана 22.01.2014. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС II у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС 

преузмите оглас ...

опширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у априлском року 2014. године...опширније...

Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

Писмо директора Републичког фонда за здравствено осигурање Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије.... 

опширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у januarskom року 2014. године …

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

опширније...

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2014. години,донете на седници Одбора Фонда дана 22.01.2014. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС I у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС преузмите оглас ... …

 Преузмите Oглас... 

опширније...

Саопштење за јавност КМСЗТС поводом узнемиравајућих текстова и изјава представника удружења стерилизације (СУСИД) објављених у медијима.... 

опширније...

погледајте САОПШТЕЊЕ...

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, у складу са Одлуком Oдбора ФУП-а КМСЗТС о расписивању Јавног огласа , донетој на 27. редовној седници Одбора ФУП КМСЗТС, одржаној дана 22.01.2014. год, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовањуј, односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2013/2014 годину –јануарски уписни рок…

преузмите ОГЛАС...

oпширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације у 2014. години…

 опширније...

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

У организацији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, односно Стручно профилског одбора физиотерапеута са радним терапеутима и Друштва физиотерапеута Србије, одржана је Јавна расправа „ ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИЈЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТА И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „...

опширније...

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, донела одлуку о организовању Јавне расправе на тему: "ОБРАЗОВАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСИЈЕ ФИЗИОТЕРАПЕУТА И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ". Јавна расправа ће се одржати 22. новембра 2013. године, са почетком у 10,00 часова, у Best Western Хотел М у Београду, Булевар Ослобођења број 56/А, сала Best Western Club. …

Преузмите позив за јавну расправу...  

Програм Јавне расправе...

oпширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у okтобарском року 2013. године…

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2013. години,донете на седници Одбора Фонда дана 25.01.2013. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС IV у 2013 год. за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС

преузмите оглас ... 

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2013. …

 Преузмите  табелу примедби Јул 2013...  

преузмите ОДЛУКУ...

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, у складу са Одлуком Oдбора ФУП-а КМСЗТС о расписивању Јавног огласа , донетој на 22. редовној седници Одбора ФУП КМСЗТС, одржаној дана 29.08.2013. год, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовањуј, односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2013/2014 годину …

oпширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у јулском року 2013. године…

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs...
                       

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године  и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2013. години,донете на  седници Одбора Фонда дана 25.01.2013. године,   ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС III у 2013 год. за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

  

опширније...

Скупштина ФЕПИ-ја (Федерације регулаторних тела у сестринству Еуропске уније) одржана је 28. јуна 2013. у Напуљу, Италија. Домаћин Скупштине била је Комора медицинских сестара Италије (IPASVI), једна од оснивачица ФЕПИ-ја…

опширније...


28. јуна 2013. године у цркви Светих апостола Петра и Павла на Топчидеру обележена слава Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, домаћин je био Огранак Београд .
Закључци са Јавне расправе одржане 18.06.2013. године у Организацији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије - Одбора санитарно- еколошких техничара

преузмите...

Обавештавамо Вас да је Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије донела одлуку о организовању Јавне расправе на тему: „УЛОГА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ И СТАНДАРДИМА“.
Јавна расправа ће се одржати 18.јуна 2013 године, са почетком у 10,00 часова у Best Western Хотел М у Београду, Булевар Ослобођења 56/А, сала Best Western Club…

Nacionalni delokrug rada sanitarnih tehničara...


опширније...

- ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ-

 Поштовани делегати,

На основу достављених дописа од стране Стручне службе КМСЗТС из Огранака Коморе о броју делегата Скупштине КМСЗТС који су потврдили своје присуство на наставку 8. седнице Скупштине КМСЗТС дана 21.05.2013. г., обавештавамо Вас да није испуњен кворум за одржавање наставка 8. седнице Скупштине КМСЗТС који је заказан за 21.05.2013. г., са почетком у 11:00 часова, у сали 1, на првом спрату Анекса зграде Градске општине Нови Београд, Бул. Михаила Пупина бр. 167, у Новом Београду и да се заказана седница Скупштине Коморе неће одржати наведеног дана.
С поштовањем,
  Председник Скупштине
       КМСЗТС
          Тања Ракић

 

обавештење...

ЈАВНИ ОГЛАС Фонда узајамне помоћи КМСЗТС за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС. Рок за подношење захтева од 20. маја до 04. јуна 2013. године…

опширније...

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у априлском року 2013. године)…

 Преузмите збирну табелу КМСЗТС...  

опширније...

Закључци и препоруке са TAIEX Радионице за хармонизацију система образовања за медицинске сестре и бабице у Србији ... ... 

опширније...


office@kmszts.org.rs
ул. Пилота Михајла Петровића 5а, 11000 Београд
тел/факс: 011/3562107
011/3562108

Стандарди ЕУ
за професије мед 
сестара и бабица


кратке вести

На основу члана 14. Правилника ФУП КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС је расписао ЈАВНИ ОГЛАС III-2014.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину. Заинтересовани чланови КМСЗТС захтеве могу поднети од  18.11 до 03.12.2014. године

Завршени избори у Комори медицинских сестара и здравствених техничара Србије...

До сада на сајту

Тренутно на сајту

Имамо 12 гостију на мрежи