Штампа
ПДФ

 

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Статут КМСЗТС- english version

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о полагању лиценцног испита

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Правилник о пружању помоћи члановима коморе у случају учињене стручне грешке

Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС

Правилник о рачуноводству

Правилник о употреби печата КМСЗТС

Правилник о поступку јавне набавке унутар КМСЗТС

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Критеријуми за доделу финансијских средестава  намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС

Правилник о листи стручних, академских и  научних назива

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника 

Пословник о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора 


ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014

("Сл. гласник РС", бр. 93/2014)

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлука УС)

Захтев за полагање ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

Захтев за исправку/проверу бодова КМЕ

Захтев за издавање уверења из службене евиденције

Захтев за издавање потврде о бодовима стеченим на међународним програмима КЕ 


Списак докумената потребних за упис у КМСЗТС

Захтев за упис у Именик коморе

Захтев за издавање решења о лиценци 

Образац потврде о запослењу

Захтев за издавање извода, уверења и  потврда из службене евиденције  КМСЗТС


Списак докумената потребних за релиценцирање


Захтев за доделу средстава  Фонда узајамне помоћи КМСЗТС

Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијумДокумента потребна за акредитацију Програма Континуиране едукације

Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

Формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

Формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

Формулар за пријаву теста за акредитацију

Промена термина...

Списак учесника...

Формулар извештаја...


Одлука о избору чланова Одбора ФУП-а  КМСЗТС

Одлука о избору чланова Пододбора ФУП-а Огранака КМСЗТС

Одлука о избору чланова ИО Огранка Београд

Одлука о избору чланова ИО Огранка Војводина

Одлука о избору чланова ИО Огранка Ниш

Одлука о избору чланова ИО Огранка Крагујевац

Одлука о избору чланова ИО Огранка Ужице

Одлука о избору чланова ИО Огранка КиМ

Одлука о избору чланова Комисије за посредовање КМСЗТС

Одлука о избору чланова Комисије за посредовање Огранака КМСЗТС

Закључак о исправци грешке ДЛ.СКУПШТИНЕ- Избор Дисциплинског тужиоца и заменика ДТ

Одлука о избору чланова Суда части првог степена

Одлука о избору чланова Суда части другог степена

Одлука о избору Одбора за образовање КМСЗТС 

Одлука о избору председника Скупштине КМСЗТС

Одлука о избору члана Здравственог савета Србије

Одлука о избору Стручно-профилских одбора КМСЗТС
Аутор: Administrator