Штампа
ПДФ

 

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о полагању лиценцног испита

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Одлука Скупштине о доношењу Правилника о  изменама Правилника ФУП-а Коморе

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Правилник о пружању помоћи члановима коморе у случају учињене стручне грешке

Одлука Скупштине о доношењу Правилника о финансијско-материјалном  пословању Коморе

Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС

Правилник о рачуноводству

Правилник о употреби печата КМСЗТС

Правилник о поступку јавне набавке унутар КМСЗТС

Правилник о признањима КМСЗТС

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Критеријуми за доделу финансијских средестава  намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС

Правилник о листи стручних, академских и  научних назива

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника 

Одлука о измени Пословника о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора 


ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014

("Сл. гласник РС", бр. 93/2014)

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлука УС)

-  Захтев за брисање из Именика чланова КомореСписак докумената потребних за релиценцирање


-Захтев за обнављање лиценце-О1

Захтев за доделу средстава  Фонда узајамне помоћи КМСЗТС

Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијум


Документа потребна за акредитацију програма континуиране едукације


-Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

-Формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

-Формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

-Формулар за пријаву теста за акредитацију

-Образац промене термина одржавања континуиране едукације...

-Образац извештаја ...

Аутор: Administrator