Штампа
ПДФ

 

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о полагању лиценцног испита

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Правилник о пружању помоћи члановима коморе у случају учињене стручне грешке

Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС

Правилник о рачуноводству

Правилник о употреби печата КМСЗТС

Правилник о поступку јавне набавке унутар КМСЗТС

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Критеријуми за доделу финансијских средестава  намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС

Правилник о листи стручних, академских и  научних назива

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника 

Пословник о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора 


ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон и 93/2014

("Сл. гласник РС", бр. 93/2014)

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005 - испр., 57/2011, 110/2012 - одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 - одлука УС)

Захтев за полагање ЛИЦЕНЦНОГ ИСПИТА

Захтев за исправку/проверу бодова КМЕ

Захтев за издавање уверења из службене евиденције

Захтев за издавање потврде о бодовима стеченим на међународним програмима КЕ 


Списак докумената потребних за упис у КМСЗТС

Захтев за упис у Именик коморе

Захтев за издавање решења о лиценци 

Образац потврде о запослењу

Захтев за издавање извода, уверења и  потврда из службене евиденције  КМСЗТССписак докумената потребних за релиценцирање


Захтев за доделу средстава  Фонда узајамне помоћи КМСЗТС

Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијумДокумента потребна за акредитацију Програма Континуиране едукације

Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

Формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

Формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

Формулар за пријаву теста за акредитацију

Образац промене термина одржавања континуиране едукације...

Образац извештаја ...


Одлука о избору чланова Одбора ФУП-а  КМСЗТС

Одлука о избору чланова Пододбора ФУП-а Огранака КМСЗТС

Одлука о избору чланова ИО Огранка Београд

Одлука о избору чланова ИО Огранка Војводина

Одлука о избору чланова ИО Огранка Ниш

Одлука о избору чланова ИО Огранка Крагујевац

Одлука о избору чланова ИО Огранка Ужице

Одлука о избору чланова ИО Огранка КиМ

Одлука о избору чланова Комисије за посредовање КМСЗТС

Одлука о избору чланова Комисије за посредовање Огранака КМСЗТС

Закључак о исправци грешке ДЛ.СКУПШТИНЕ- Избор Дисциплинског тужиоца и заменика ДТ

Одлука о избору чланова Суда части првог степена

Одлука о избору чланова Суда части другог степена

Одлука о избору Одбора за образовање КМСЗТС 

Одлука о избору председника Скупштине КМСЗТС

Одлука о избору члана Здравственог савета Србије

Одлука о избору Стручно-профилских одбора КМСЗТС
Аутор: Administrator