Штампа
ПДФ

 

Закон о Коморама

Статут коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Статут КМСЗТС- english version

Етички кодекс

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце здр. радницима

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравcтвене сараднике

Правилник о дисциплинском поступку пред дисц. тужиоцем

Правилник Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Правилник о финансијско материјалном пословању КМСЗТС

Правилник о употреби печата КМСЗТС

Критеријуми за доделу финансијских средестава  намењених формалном образовању и спровођење континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС

Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника 

Пословник о раду Скупштине КМСЗТС

Пословник о раду Управног одбора

Пословник о раду Надзорног одбора 

Пословник о раду Комисије за посредовање 

Пословник о раду Судова части првог и другог степена

Правилник о поступку јавне набавке  мале вредностиЗакон о изменама и допунама Закона о здравственој заштитиЗахтев за исправку/проверу бодова КМЕСписак докумената потребних за упис у КМСЗТС


Захтев за упис у Именик коморе

Захтев за издавање решења о лиценци страна 1 

Захтев за издавање решења о лиценци страна 2

Образац потврде о запослењу

Захтев за продужење рока за обнављање лиценце

Захтев за издавање извода, уверења и  потврда из службене евиденције  КМСЗТСЗахтев за доделу средстава  Фонда узајамне помоћи КМСЗТС

Појединачни захтев за издавање потврде - за међународни конгрес/симпозијумДокумента потребна за акредитацију Програма Континуиране едукације

Пријава за курс, симпозијум, конгрес - eng

Нови формулар за пријаву конгреса, симпозијума или курса за акредитацију 

Нови формулар за пријаву стручног састанка за акредитацију 

Нови формулар за пријаву теста за акредитацијуОДЛУКЕ

Одлука о избору председника и чланова стручно -профилских одбора
Одлука о избору председника и чланова суда части првог степена
Одлука о избору председника и чланова суда части другог  степена
Одлука о избору дисциплинског тужиоца и заменика дисциплинског тужиоцаАутор: Administrator