Штампа
ЗА УПИС У ИМЕНИК ЧЛАНОВА КМСЗТС ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:  

1. Захтев за упис у Именик чланова КМСЗТС,  

2. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

3. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

4. Оверену фотокопију дипломе високе, више или средње стручне спреме здравствене струке,  

5. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,  

6.  Потврду да је здравствени радник у радном односу, са описом  послова које непосредно обавља


НАПОМЕНА: У случају незапослености  потребно је доставити уверење националне службе запошљавања да лице има статус незапосленог лица

Преузмите потребну документацију:

1.

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Београд

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Војводина

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Ниш

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Крагујевац

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Ужице

-Захтев за упис у Именик коморе Огранка Косова и Метохије

2.

Захтев за издавање решења о лиценци 

3.

Образац потврде о запослењу

4.

Модел уплатнице за упис у Именик КМСЗТС

5.

Потврда o започињању обављања приправничког стажа

6.

Потврда о обављеном приправничком стажу

Аутор: Administrator