Штампа
ПДФ
ЗА УПИС У ИМЕНИК ЧЛАНОВА КМСЗТС ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:  

1. Захтев за упис у Именик чланова КМСЗТС,  

2. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)

3. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

4. Оверену фотокопију дипломе високе, више или средње стручне спреме здравствене струке,  

5. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,  

6.  Потврду да је здравствени радник у радном односу, са описом  послова које непосредно обавља


НАПОМЕНА: У случају незапослености  потребно је доставити уверење националне службе запошљавања да лице има статус незапосленог лица

Преузмите потребну документацију:

Аутор: Administrator