Штампа
ПДФ
Кмсзтс – Огранак Ниш у три квартала 2017. године има :


укупан број уписаних чланова -18582
број чланова који раде у државном сектору - 14910
број чланова који обављају приватну праксу -1592
број незапошљених чланова - 2080

ново уписаних чланова -751

издатих лиценци -533

обновљених лиценци -697

издатих лиценци са променом степена стручне спреме -97

Сваки члан Кмсзтс има право на доделу средстава Фонда узајамне помоћи, уколико редовно и уредно измирује чланарину.

 Одбор Фонда Кмсзтс додељује једнократну помоћ :

- Члану уже породице у случају смрти члана Кмсзтс (брачни друг и деца преминулог )
- Члану Коморе у другим случајевима где на основу захтева постоји оправданост доделе средстава

   Пододбор Фонда узајамне помоћи Кмсзтс са подрачуна Огранка на основу расписаних огласа и поднетих захтева додељује средства :

- Члану Коморе који се школује у високим школама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке

- Стручним асоцијацијама и удружењима намењеним за спровођење континуиране медицинске едукације на нивоу Коморе

По огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи Кмсзтс, намењених за формално образовање додељено је 804 000,00 динара.

 По огласима за доделу средстава Фонда узајамне помоћи Кмсзтс ,намењених за  спровођење континуиране медицинске едукације додељено је 684.900,00 динара

Критеријуми за доделу средстава Фонда уређени су Правилником Фонда узајамне помоћи чланова Кмсзтс ( члан 10,11,12 и 13.Правилника ) .


01.04.2015.


Имајући у виду да је 2015 година, година почетка релиценцирања Огранак Ниш настоји што бољем информисању свог чланства. Сходно томе Председник ИО КМСЗТС – Огранак Ниш Весна Јоцић и чланови Извршног одбора настоје да информишу своје колеге о предстојећем процесу релиценцирања. У циљу боље информисаности чланства и решеавању проблема и недоумица Председник ИО КМСЗТС Огранка Ниш је од почетка 2015 године одржала неколико састанака са главним и одговорним сестрама здравствених установа. Одржани су састанци у Дому Здравља Бољевац, Здравственом центру Књажевац, Општој болници Крушевац, Дому Здравља Крушевац где су присуствовале и главне сестре осталих Домова Здравља Расинског округа, у Здравственом центру Врање, Здравственом центру Сурдулица. Главна тема састанака била је процес релиценцирања, начин подношења документације, али и успостављање боље сарадње Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и Здравствених установа а која се односи на ажурније достављање подата о промени статуса запошљења чланова. Такође велики акценат је стављен и на доделу средстава пододбора ФУП-а КМСЗТС , а која су намењена Континуираној медицинској едукацији и формалном образовању чланова. Драгана Здравковић члан Пододбора ФУП-а КМСЗТС – Огранак Ниш извештава о начину подношења захтева и критеријумима о додели средства намењених за спровођење КМЕ као и о средствима намењених формалном образовању. Обавештава чланове да КМСЗТС додељује средства као помоћ организаторима КМЕ који су поднели захтеве.  Средства немењана КМЕ одобравају за умењење котизација или за штампу промо материјала, сертификата. Начин и критеријуми за подношење захтева могу се пронаћи на сајту КМСЗТС као и потребан захтев. Главне сестре и техничари су обавештени да КМСЗТС додељује средства и за формално образовање чланова КМСЗТС.Новчана средстав се додељују члановима који су уписали струковне студије.  


Tема ових састанака била је процес и поступак релиценцирања. Главне сестре и техничари су добили упутства о начину и процесу релиценриња и обавештени о потребној документацији, tакође да треба да обавесте своје здравствене раднике да на сaјту Коморе сваки члан може проверити стање својих прикупљерних бодова, а уколико има бодова који нису евидентирани могу се јавити Огранку, доставити копије сертификата и потврда са захтевом за исправку и допуну бодова ради евиденције истих. Дат је предлог да прикупљање документације органузују главне и одговорне сестре а у договору са Комором организују преузимање документације. Саслушани су сви проблеми и недоумице које имају чланови. 


Захваљујемо се Директорима и Главним сестрама Здравствених установа на сарадњи и организацији одржаних сатанака.


23.01.2015

У просторији Огранка Ниш одржан састанак директорке КМСЗТС са председницима Огранака  на коме су разматране актуелности  везане за почетак релиценцирања чланова комореИзвештај о раду КМСЗТС – Огранак Ниш за период од 01.08.2014 до 31.12.2014 године. 

У периоду од августа 2014 године до децембра 2014 године , КМСЗТС - Огранак Ниш је имао велики број састанака на којима су главне теме биле анализа пословања КМСЗТС у претходном периоду, као и унапређење пословања КМСЗТС у наредном периоду. 

У периоду од августа до децембра 2014. године одржани су састанци:

Састанци делегата КМСЗТС – Огранак Ниш - Одржано укупно 3 састанка
Седнице Скупштине КМСЗТС – Одржано  укупно 5 Седница Скупштине КМСЗТС
Седнице ИО КМСЗТС – Огранак Ниш - Одржано укупно 5 Седница
Састанци са директором КМСЗТС -  Одржано укупно 2 састанка

У периоду од августа 2014 године до децембра 2014. године, имамо 494 нових чланова који су уписани у Именик КМСЗТС, у истом периоду имамо 164 издатих Лиценци. 

Дана 22.11.2014 . године, извршен је надзор над финансијским пословањем и над целокупним радом Огранка од стране Надзорног одбора КМСЗТС.
Констатацијом Надзорног одбора КМСЗТС , утврђено је да су трошкови од августа месеца 2014.г. у опадању са 73% на 57%, као и да се средства Огранка рационалније троше. 


27.12.2014. год

КМСЗТС – Огранак Ниш  ,у Плану рада за 2015.годину, између осталог планира и бољу комуникацију и сарадњу са здравственим установама, које су на територији Огранка Ниш. 

Решавање проблема је заједнички интерес здравствених установа и  КМСЗТС.  У том циљу  организован  је састанак председника Извршног одбора КМСЗТС – Огранак Ниш са главним сестрама Дома Здравља Лесковац и Опште Болнице Лесковац. 

Дневни ред састанка су сачињавале актуелне теме :

- Информације о протеклим Изборима у КМСЗТС и резултатима 
- Активности Огранка Ниш
- Активности о предстојећем релиценцирању 
- Организација и спровођење КМЕ 
- Информације о предлозима за измену и допуну правних аката Коморе 

Састанак је протекао у радној и конструктивној атмосфери. Главне сестре су добиле све потребне информације и дале председнику И.О. озбиљне и значајне сугестије за даљи рад, поготово у области КМЕ.   


23.09.2014. године

У службеним просторијама Огранка Ниш одржан састанак директора Коморе Радмиле Угрице са председником Огранка Весном Јоцић и члановима Управног одбора КМСЗТС из огранка. На састанку су разматрана актуелна питања у раду Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије…
Аутор: Administrator