Штампа
ПДФ
10
јануар
2017

ЈАВНИ ПОЗИВ  Здравственог савета Србије о акредитацији програма континуиране едукације

Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге програма надлежној Комори здравствених радника : 

Лекарска комора Србије (ул. Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд) 
Стоматолошка комора Србије (ул. Узун Миркова 3/III, 11000 Београд) 
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (ул. Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд) 
Комора биохемичара Србије (ул. Стојана Аралице 10/3, I спрат, 11070 Београд) 
Фармацеутска комора Србије (ул. Дечанска 8а, 11000 Београд) 

Програме КЕ за здравствене сараднике треба доставити канцеларији Здравственог савета Србије (ул. Немањина 22-26, 11000 Београд). 

Програми се достављају у једном примерку. Сваки програм се мора посебно пријавити и приложити у посебној коверти. Програми КЕ се могу доставити: 

- од 15. до 30. јануара 2017, 
- од 1. до 15. априла 2017, 
- од 1. до 15. јула 2017. и 
- од 1. до 15. октобра 2017. године. 

Здравствени савет ће разматрати само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају: 

1. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета. У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ. 
2. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране организатора КЕ. 
3. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци. 
4. Програм КЕ мора да садржи сатницу, теме и предаваче. 
5. Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару. 
6. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран. Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.
7. Свако удружење које акредитује програм КЕ дужно је да достави фотокопију решења о регистрацији од стране Агенције за привредне регистре.
8. Потврда о интелектуалној својини, потписом и печатом оверена од стране организатора програма континуиране едукације. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ и то: 3. марта 2017, 19. маја 2017, 18. августа 2017. и 17. новембра 2017. године. 

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић 

Аутор: Administrator